เมื่อวันที่ 26 พฤษภาม พ.ศ. 2565 ผู้บริหารบริษัท สรธัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยคุณสุทัสน์ ชุมศรี และคุณภัคภร หมื่นไธสง เข้าร่วมงานบวงสรวงบูชาฤกษ์เบิกพระแม่ธรณี ณ โครงการ เมทริส ดิสทริค ลาดพร้าว ร่วมกับผู้บริหารโครงการ คุณเพชรลดา พูลวรลักษณ์ บริษัทเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด