งาน CSR ร่วมกับการไฟฟ้าแห่งปะเทศไทย

คุณภัคภร หมื่นไธสง และคณะพนักงาน บริษัท สรธัชเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาหญ้าแพงโกล่าต้นแบบ ร่วมกับ การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย